Föreningen

   Välkommen         Föreningen         Området         Bygga och bo         Grannar mot brott         Kontakt

Föreningen

 


Allmän info

Föreningens officiella beteckning är Lilla Hörstad GA 1 i Landskrona kommun.


Samfälligheten omfattar tre sektioner:

Sektion 1 - Vägar och stigar

Sektion 2 - Grönområden och gatubelysning

Sektion 3 - Vattenförsörjning och avlopp


Dessa tre sektioner täcker förhållanden med gemensam ekonomisk betydelse för oss fastighetsägare. Lantmäteriet har fastställt hur de tre sektionerna skall fungera och hur kostnaderna skall fördelas mellan medlemmarna. Lagen om samfällighetsföreningar ger de överordnade reglerna för verksamheten. Tag del av samfällighetens stadgar från 2000-09-01 och lantmäteriets fastighetsrättsliga beskrivning, som vann laga kraft 2002-12-20.


Vår samfällighetsförening har årsmöte (föreningsstämma) och ibland en extra stämma. Du kallas till sådana möten. Försök vara med, fatta rätta beslut, träffa många andra som bor i Munkebäck. Det är en del av vår goda sammanhållning. Se våra möten som en trevlig del av närdemokratin.

Trädfällning
Tradfallning.html

Allmän info

Årsmöten
Arsmoten.html
StyrelsenStyrelsen.html
VattenkommittéVattenkommitte.html
Avgifter
Avgifter.html